Αντικείμενα Εργασίας

Τα αντικείμενα εργασίας της εταιρείας είναι η εκπόνηση μελετών, οι υπηρεσίες συμβούλου και η επίβλεψη και διαχείριση έργων μηχανικού.

1. Μελέτη Έργων Μηχανικού.

1.1. Κτιριακά Έργα

1.1.1. Αθλητικές Εγκαταστάσεις

1.1.2. Πολιτιστικά Κτίρια

1.1.3. Εμπορικά Κτίρια

1.1.4. Βιομηχανικά Κτίρια/Logistics

1.1.5. Κτίρια Γραφείων/Διοίκησης

1.1.6. Κτίρια Υγείας/Πρόνοιας

1.1.7. Εκπαιδευτήρια

1.1.8. Κατοικίες

1.1.9. Επισκευές-Ενισχύσεις

1.2. Έργα Υποδομών

1.2.1. Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

1.2.2. Υπόγειοι Σταθμοί Αυτοκινήτων

1.2.3. Εγκαταστάσεις Υποστήριξης Αυτοκινητοδρόμων

1.2.4. Βιολογικοί-ΧΥΤΑ

1.2.5. Έργα Πρασίνου

1.3. Βιομηχανικά και Ενεργειακά Έργα

1.3.1. Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

1.3.2. Έργα Φυσικού Αερίου

1.3.3. Έργα Διυλιστηρίων

1.3.4. Υποσταθμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.3.5. Έργα Μεταλλείων

 

2. Υπηρεσίες Συμβούλου.

2.1. Εκπόνηση μελετών προσφοράς.

2.2. Έλεγχος μελετών.

2.3. Έλεγχος και Αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών στοιχείων έργων.

 

3. Επίβλεψη και Διαχείριση Έργων.

3.1. Τεχνική Επίβλεψη

3.2. Διαχείριση Έργου (project management)

3.2.1. Σύνταξη και Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελετών.

3.2.2. Συντονισμός των μελετητών κατά την διάρκεια της εκπόνησης.

3.2.3. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων μελετών.

3.2.4. Συστηματική αναφορά προόδου των μελετών στον Κύριο του Έργου.

3.2.5. Έλεγχος αλληλεπίδρασης – ταυτοποίηση μελετών .

3.2.6. Έλεγχος μελετών μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης .

3.2.7. Προμετρήσεις / Προϋπολογισμός σε κάθε φάση μελέτης.

3.2.8. Γενικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

3.2.9. Σχεδιασμός φάσεων κατασκευής .

3.2.10. Έλεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών Περιγραφών.

3.2.11. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

3.2.12. Προετοιμασία  Φακέλου Διαγωνισμού.

3.2.13. Συμμετοχή στη φάση του διαγωνισμού .

3.2.14. Αξιολόγηση προσφορών .

3.2.15. Συμμετοχή στην διαπραγμάτευση.

3.3. Διαχείριση Κατασκευής (construction management)

3.3.1. Τεχνική Επίβλεψη.

3.3.2. Ποιοτικός έλεγχος.

3.3.3. Έλεγχος Ασφάλειας και Υγιεινής.

3.3.4. Οικονομική Διαχείριση.

3.3.5. Ενημέρωση και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος.

3.3.6. Σύνταξη και Διαχείριση Συμβάσεων.

3.3.7. Διαδικασίες Προμήθειας και Παραλαβής Υλικών.

3.3.8. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου.