Εξοπλισμός Λογισμικού

1. SOFISTIK (Θέσεις εργασίας: 2)

Κατασκευάστρια εταιρεία: Sofistik  Software  fur  Statik  und  Konstruktion  GmbH

Munich - Germany

Υποστήριξη στην Ελλάδα: Sofistik  Hellas Ltd 3ης Σεπτεμβρίου 56 - 10433 Αθήνα

http://www.sofistik.gr/
 

2. STAAD.Prο V8i (Θέσεις εργασίας: 4)

Κατασκευάστρια εταιρεία: Bentley Systems Corporate Headquarters United States

Υποστήριξη στην Ευρώπη: Bentley Systems Europe B.V. The Netherlands

www.bentley.com/structural
 

3. ETABS (Θέσεις εργασίας: 1)

Κατασκευάστρια Εταιρεία: CSI Computers and Structures Inc. United States

http://www.csiberkeley.com
 

4. SAFE (Θέσεις εργασίας: 1)

Κατασκευάστρια Εταιρεία: CSI Computers and Structures Inc. United States

http://www.csiberkeley.com
 

5. TEKLA STRUCTURES 15 (Θέσεις εργασίας: 2)

Κατασκευάστρια εταιρεία: Construsoft BV The Netherlands

http://www.construsoft.com
 

6. AUTOCAD 2011/LT 2009 (Θέσεις εργασίας: 2+14)

Κατασκευάστρια εταιρεία: Autodesk Inc. USA

Υποστήριξη στην Ελλάδα: Autodesk Hellas Α.Ε.

http://international.autodesk.com
 

7. MASTER 7 (Θέσεις εργασίας: 14)

Κατασκευάστρια εταιρεία: LH Λογισμική, Αθήνα

www.lhlogismiki.gr 
 

8. ΤΕΚΤΩΝ 7 (Θέσεις εργασίας: 18)

Κατασκευάστρια εταιρεία: LH Λογισμική, Αθήνα
 

9. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   

• Beton express Runet Software http://www.runet.gr  για διαστασιολόγηση πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων, τοίχων αντιστήριξης, πεδίλων.

• Wood express Runet Software http://www.runet.gr για διαστασιολόγηση ξυλίνων διατομών, στεγών και δαπέδων και ελέγχους συνδέσεων.

• Frame 2D express Runet Software http://www.runet.gr για διαστασιολόγηση επίπεδου πλαισίου.

• COP 2005R02 Για διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών http://www.ConnectionProgram.com 

• Power Connect V.5.0.3.9 Για διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών http://www.buildsoft.eu

• ECPraxis 3J 7.0 Για διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών

• Ειδικές εφαρμογές:

Διαστασιολόγησης και όπλισης τυχούσης διατομής σκυροδέματος.

Θεμελίωσης πεδίλων και πεδιλοδοκών.

Διαστασιολόγησης μεταλλικών διατομών.

Διαστασιολόγησης συνδέσεων μεταλλικών διατομών.

Διαστασιολόγησης ξυλίνων διατομών.

Συνδέσεων ξυλίνων διατομών
 

10. ΜΙCROSOFT OFFICE for Windows 2003-2010
 

11. PRIMAVERA SOFTWARE

Σύστημα Προγραμμάτων Χρονικής και Οικονομικής Παρακολούθησης Έργων.

Κατασκευάστρια εταιρεία: Primavera Software Inc. www.oracle.com/primavera